Sở Du Lịch Khánh Hòa - Hướng dẫn đường đến gần nhất

Đ

Sở Du Lịch Khánh Hòa | Địa chỉ: Số 61 đường Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | Điện thoại: 0258.3828333; Fax: 0258.3828353

Giới Thiệu Chung Về Sở Du Lịch

Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Du Lịch Khánh Hòa Được Thành Lập Khi Nào?

Sở Du lịch Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở tách từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Biên Chế Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Sở Du Lịch Khánh Hòa

Biên chế Sở hiện có 18 cán bộ công chức. Cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch gồm:

  1. Lãnh đạo Sở: 1 Giám đốc, 2 Phó Giám đốc
  2. Văn phòng
  3. Thanh tra
  4. Quản lý Lữ hành
  5. Quản lý Cơ sở lưu trú

Trực thuộc Sở có 01 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa.

Thông Tin Về Sở Du Lịch Khánh Hòa

Sở du lịch Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 61 đường Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258.3828333;   Fax:  0258.3828353

Email:  sdl@khanhhoa.gov.vn


Có thể bạn quan tâm:

VinWonders Nha Trang - Kinh nghiệm của người đã đi 20 lần chia sẻ A - Z

Kinh nghiệm thuê xe máy ở Nha Trang - [25 Điểm Uy Tín]